Ziberi: Hasanbegu dhe Saraji va.tra te mundshme të koronavirusit në Shk up

Ziberi: Hasanbegu dhe Saraji va.tra te mundshme të koronavirusit në Shk up

Në Studimin e Hapur në TV 24, Dr. Arbe n Zi beri, drejtor i Qen drës për Shë ndet Pu blik, theksoi se vendimi për të qetësuar masat nuk është politik dhe se është në rekomandimin e Komisionit për Sëmundje Infektive. Edhe pse sot ka një numër më të vogël të infektuarve, por këtë javë kemi një numër më të lartë të infektuar të shprehur në përqindje, përcjel FL AKA.

“Përcaktimi ynë është numri i personave të infektuar nga testet. Sot ne po hyjmë në fazën e dytë të pandemisë ku po i japim masat, por të gjitha rekomandimet e OBS H dhe komisioni janë që ne duhet të jemi të kujdesshëm dhe të shohim se cili do të jetë reflektimi nga fusha dhe çfarë do të tregojnë rezultatet”.

Ai theksoi se shumica e të infektuarve janë nga S.araj dhe një familje nga Hasa nbegu, ku nga 17 an ëtarë, 13 ishin pozitivë dhe përqendrimi është kryesisht në atë dhe situata është duke u monitoruar. Ai gjithashtu theksoi se komuna e Karposhit është akoma në vendin e parë për sa i përket numrit të infeksi.oneve. Ziberi theksoi se ka qytetarë që respektojnë masat, por edhe nga ata që nuk i respektojnë.

“Ne e kuptojmë se nuk është e lehtë për ata të izolohen. Jeta e tyre ka ndryshuar. Por ne gjithashtu kemi një vend ku nuk ka njerëz të infe.ktuar, dhe kjo është D.ibra. Për sa kohë që ne nuk kemi ilacin e duhur, vaksinat ose imunitetin kolektiv, mënyra e vetme për t’u marrë me të është të izolohemi.”

Sa i përket litur.gjisë në Str ugë dhe hapjes së sotme të xha mive, Ziberi thotë se është e rëndësishme të respektohen protokollet dhe ato t’i kenë ato në masat relaksuese. Virusi është akoma i pranishëm dhe ne nuk duhet të dështojmë tani dhe të lejojmë që sistemi shëndetësor të she mbet, tha ai.