ZbυIohet arsyeja pse shumë f emrave u pëIqen ky veprim i “P lSTË” gjatë MA.RRËDHËNlES

ZbυIohet arsyeja pse shumë f emrave u pëIqen ky veprim i “P lSTË” gjatë MA.RRËDHËNlES

Shuplaka b*thëve ndodh spontanisht gjatë marrëd/hënies, është shumë e kën/aqshme.

Por si ka mundësi që pëlqe/het kaq shumë? Shpjegimet janë të shumta, dhe disa prej tyre i kanë rrënjët në shkencë.

“Journal of Neuroscience”, për shembull, ka vënë në dukje se si dhi/mbja dhe kënaqësia kanë si emërues të tyre të përbashkët dopaminën, një lëndë kimike që prodhohet në përgjigje të dy stimujve.

Në anën tjetër, një shup/lakë në të p/asme mund të ndihmojë për ta bërë marr/ëdhënie më intensive dhe të kën/dshme,

sepse sjell një fluks në rritje të gjakut në zonën e të pas/meve, shumë afër me atë të organ/eve gj.enitale, duke rritur ek.sitimin.

Nga pikëpamja psikologjike, megjithatë, “spanking” ka të bëjë edhe me dinamikën e dorëzimit dhe të dominimit, duke e bërë in.timitetin më intriguese.

Përveç duarve, ekz/iston një gamë e gjerë lodrash sek***le për të kryer këtë pra/ktikë, si për shembull, ka/mxhikët e butë prej lëkure.

Për këto arsye, “sp.anking” mund të jetë e kën/aqshme në të njëjtën masë si për burrat, ashtu dhe për gratë.

Gjëja e rënd/ësishme është që, për të dy, të ketë besim, respekt dhe pëlqim reciprok.

Në praninë e këtyre elementeve, edhe një go/ditje e mirë në të pasme mund të japë shumë kënaqësi në dhomën e gjumit.