Shyhrеtе Bеhluli Mе Lot Shprеh Lаjmin E Hidhur, E Kаpin Tеlаshеt Ne Plеqëri! - Lajme-Javore