“O Sali, o HE RO, gj ithë Shqipëria ty të d o”, Sali Berisha pr itet me ov acione nga q indra si mpatizantë

“O Sali, o HE RO, gj ithë Shqipëria ty të d o”, Sali Berisha pr itet me ov acione nga q indra si mpatizantë

Ish-kr yenministri Sali Berisha është pr itur me ov acione të shum ta në sa llën e “Ho tel Ro gner”, aty ku do të fillojë ta kimi i parë me de mokratët e Tiranës.

Q indra si mpatizantë janë mbl edhur në sa llë dhe ja shtë saj, te ksa kanë du artrokitur dhe e kanë pr itur Berishën me th irrjen “O Sali, o he ro, gjithë Shqipëria ty të d o”.

Nd ërkohë Berisha fj alëne tij e ka ni sur duke fa lenderuar de mokratët ku do q ënd o dh en, nd ërsa më pas ka vi juar me ak uzat nd aj kr yeminsitrit Edi Rama.