“Në vitin 2023 Turqia ka të dr ejt të kth ejë Pe randorisë Os mane dhe të ketë Kh a li fa tin e gjithë mu slimanëve!”

“Në vitin 2023 Turqia ka të dr ejt të kth ejë Pe randorisë Os mane dhe të ketë Kh a li fa tin e gjithë mu slimanëve!”

Per disa qe nuk e dine Tr ak ta ti n e Lozanos qe eshte fi rmosur ne 30 Ja nar 1923. Po ja shpj egoj pak me po sht.

Por f0 rcimi I Turqise dhe pe rfu n di mi I Tr aktatit te Lozanos ne 2023 eshte shum mire per te gjithe my slimanet e dy nja se por ak oma me mire eshte per Kosovaret akoma me mire per Ça me t per Malazeste dhe akoma me mire per Bos hnjaket.

Sepse Turqia ne 2023 I dr ejtohet se rbise qe te I ja pi to ken qe ja ka z ap tu ar Kosoves dhe te de ms hperbIeje Kosovaret per m asak ren qe kan kr ijuar. Sepse Turqia ne 2023 I dr ejtohet greqise qe te k th eje Camerine dhe te dems hperbIeje Camet per ma sak ren dhe per s hfr ytezimin e to kave.