Më rgimtari: “Babai i Albin Kurtit ishte shok i Rrahman Morinës dhe dr ejtor i dhu nshëm në Ko sova mo nt”! Komenti juaj?!

Më rgimtari: “Babai i Albin Kurtit ishte shok i Rrahman Morinës dhe dr ejtor i dhu nshëm në Ko sova mo nt”! Komenti juaj?!

Sali Rexhaj, një ve pr imtar po li ti k nga vitet 1990 dhe një nd ër the me lu esit e Pa rtisë Pa rlamentare të Kosovës viteve 1990, ka shkr uar për bi ografinë e pr indit të K ryeministrit Albin Kurti, re spektivisht për z. Zaim Kurti. Sali Rexhaj i cili je ton në Zvicër është mj aft aktiv për ko me ntimin e zhvi lli me ve po li ti ke.

Sipas tij, babai i Kr yeministrit Albin Kurti, dikur ishte sh ok dhe ba shkëpu nëtor i Rrahman Morinës dhe dr ejtor i dhu nshëm në Ko so va mo nt.