Marin Mema Pr esident, ku rse Elvis Naci kr yeminister i Shqipërisë!?Si ju du ket de klarata e Elvisit?!

Marin Mema Pr esident, ku rse Elvis Naci kr yeminister i Shqipërisë!?Si ju du ket de klarata e Elvisit?!

Marin Mema Pr esident, ku rse Elvis Naci kr yeminister i Shqipërisë!?Si ju du ket de klarata e Elvisit?!

Ho xhë Elvis Naçi ishte sot në emisionin Wa k e U p në T op Cha n n el duke iu pë rgjigjur edhe py etjes së Eno Po pi t nëse d o nte të bë hej kr yetar i Ko mu ni te tit My sliman të Shqipërisë.

Me sha ka, Naçi tha se kishte një pl an tjetër edhe më të madh. Të b ëhej kr yeministër i v endit, duke shk aktuar të qe shu ra në st udio.