Marin Mema: Greqia prej një kohe të gj atë ka sht ypur Po pu llin Shqiptarë, Po litika Shqiptare he sht sepse ka pë rfitime

Marin Mema: Greqia prej një kohe të gj atë ka sht ypur Po pu llin Shqiptarë, Po litika Shqiptare he sht sepse ka pë rfitime

Ga ze ta ri Marin Mema ka r eaguar ash për sa i ta kon ku fijëve de tar mes Greqisë dhe Shqipërisë. Për ga ze ta rin, ku fijtë nuk i ve ndos as një sht et, as po li ti ka apo Gjy kata e Ha gës, duke the ksuar se për këtë çë shtje të ndj eshme për qy te ta rët du het e pl otë pa ngj yrime po li ti ke.

Ku fi jtë de ta rë të Shqipërisë nuk mund ti ve ndosë, zgj idhë e gjy kojë Greqia dhe as po li ti ka shqiptare, as “Ha ga” dhe “bi jë z at” e saj.

D uhet tra nsparencë, tr ansparencë e pl otë e jo për po li ti kë e pë rfitime sepse ko mbi nuk është po li ti kë. Nuk bëhet po li ti kë me ko mbin ! Tr ansparencën du het ta bëjnë ek spertët, ata të vë rtetët që nuk kanë li dh je me po li ti kën, e që in te re sat ko mbëtare nuk i sh esin për as gjë në bo të.