Enver Robelli: Ju lus ta shpërdani këtë tekst, është turp i gjithë shqiptarëve t’i harrojnë këto viktima!

Enver Robelli: Ju lus ta shpërdani këtë tekst, është turp i gjithë shqiptarëve t’i harrojnë këto viktima!

[Ju lus ta shpë rndani këtë tekst me një qëllim: që autoritetet të bëjnë diçka për nder imin e vik timave shqiptare në lu ftën e Bosnjës]

Ndër viktimat e para të agr esionit serb në Bosnjën lindore kanë qenë shqiptarët. Njerëz punëtorë që kishin furra buke, byrektore, dyqane, lokale të vogla akulloresh. Banda e par amilitar ëve serbë të Arka nit në pranverën e vitit 1992 shkoi nga Beogradi në Bijelinë në Bosnjën lindore. Vrau civilë. Së pari shqiptarët. Ndër ta Hajrush Ziberi nga rrethina e Shkupit.

Fotografi Ron Haviv ka arritur ta fotografojë Hajrushin pak para se të vri tej nga para milt arët serbë. Viktima çon duart lart dhe lutet për mëshirë. Në një fotografi tjetër dy paramilitarë serbë i hedhin ben zinë Hajrushit mbi kokë. Ai ishte vetëm 24-vjeçar kur u vra. Punonte kame rier në Bijelinë. Fotografinë e dytë e ka bërë Sërgjan Iliq. – Hajrushi nuk është vik tima e vetme.

Janë vr arë shumë civ ilë shqiptarë në lu ftën e Bosnjës. Ata janë vik tima. Si shoqëri shqiptare në Ballkan nuk dimë pothuaj asgjë për këta njerëz. Sepse inst itucionet nuk kanë bërë asgjë për të dokumen tuar këto kr ime. Kemi institute të historisë në Prishtinë e Tiranë, Akademi Shkencash në Tiranë e Prishtinë, në Maqedoni shqiptarët kanë ndikim në jo pak insti tucione, kemi ministri kulture në tri shtete që mund të bëjnë diçka, kemi ministri të jashtme, kemi edhe ins titucione arsimore – askush, askush, askush nuk ka bërë gjë për këta njerëz, as shumica e mediave që kryesisht “investojnë” në ndotjen e ambi entit publik për interesat e tyre kr iminale.