E pa be su e shme! Shqiptarët po se do jnë 4.9 mi liardë eu ro në ba nka, 70% e tyre janë të po litikanëve

E pa be su e shme! Shqiptarët po se do jnë 4.9 mi liardë eu ro në ba nka, 70% e tyre janë të po litikanëve

De po zi t at në euro në se ktorin b ankar shqiptar arr itën në 4.9 mi liardë euro në fu nd të muajit ko rrik.

Të dhë n at e Ba nkës së Shqipërisë tr egojnë se de po zi tat në mo ne dh ën eu ropiane po va zhdojnë të rr iten me ri tme të la rta edhe këtë vit. Me ba zë vj etore, de po zi tat në euro janë zgj e ru ar me 11.7% kr ahasuar me të nj ëjtën pe ri u dh ë të një viti më pa rë dhe me 7% që nga fi ll imi i kë tij viti.